درودگری درجه 2

مربیمسعود همای فر
استاندارددرودگر درجه 2
شیفت آموزشییکسره
جنسیت مرد
تاریخ شروع دوره1401/10/08
تاریخ پایان دوره1402/08/02
روز های برگزاریشنبه صبح از : 7 تا 10 - عصر از : 13 تا 15 / دوشنبه صبح از : 7 تا 10 - عصر از : 13 تا 15 / چهارشنبه صبح از : 7 تا 10 - عصر از : 13 تا 15 / پنجشنبه صبح از : 7 تا 10 - عصر از : 13 تا 15

کابینت سازی چوبی ماهر

مربیمسعود همای فر
استانداردکابینت ساز چوبی ماهر
شیفت آموزشییکسره
جنسیت مرد
تاریخ شروع دوره1401/11/08
تاریخ پایان دوره1402/05/25
روز های برگزاریشنبه صبح از : 10 تا 13 - عصر از : 15 تا 20 / دوشنبه صبح از : 10 تا 13 - عصر از 15 تا 20 / چهارشنبه صبح از : 10 تا 13 - عصر از 15 تا 20 / پنجشنبه صبح از : 10 تا 13 - عصر از 15 تا 20

کابینت سازی چوبی درجه 2

مربیمسعود همای فر
استانداردکابینت ساز چوبی درجه 2
شیفت آموزشییکسره
جنسیت مرد
تاریخ شروع دوره1401/08/09
تاریخ پایان دوره1401/12/10
روز های برگزارییکشنبه صبح از : 7 تا 12 - عصر از : 13 تا 16 / سشنبه صبح از : 7 تا 12 - عصر از 13 تا 16

خراطی درجه 2

مربیمسعود همای فر
استانداردآراد
شیفت آموزشییکسره
جنسیت دو منظوره
تاریخ شروع دوره1401/07/08
تاریخ پایان دوره1401/11/25
روز های برگزاریروزهای یکشنبه و سشنبه ساعت 16 الی 18

کلاف سازی مبل کلاسیک

مربیمسعود همای فر
استانداردکلاف سازی مبل کلاسیک
شیفت آموزشییکسره
جنسیت مرد
تاریخ شروع دوره1401/05/09
تاریخ پایان دوره1401/11/10
روز های برگزاریروز های زوج ساعت 15 الی 19